Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest: ADO-MED sp. z o.o. z siedzibą: ul. Bytomska 38B, 03-197 Warszawa, NIP 627-24-28-175 , REGON 277682281, KRS 0000066939 kapitał zakładowy: 1.500.000,00zł oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Wydział Gospodarczy KRS (dalej: Administrator).
 2. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym: dla wykonania umowy, umowy sprzedaży produktów, w celach usług serwisowych, w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach informowania drogą elektroniczną o promocjach na własne produkty lub usługi bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji o promocjach, dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz zaufanych Partnerów, współpracujących z Administratorem, przesyłanych drogą elektroniczną.
 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.
 7. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.
 8. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi – w drodze umowy zawartej na piśmie – przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora.
 9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Dane osobowe użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. Przekazywanie odbywać się będzie na postawie prawnych zabezpieczeń ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 10. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności.
 12. W celach, na które osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 13. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 14. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych.
 15. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia.
 17. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.
 18. Firma Ado-Med Sp.zo.o. nie wykorzystuje Państwa danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania.
 19. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw, dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, należy kontaktować się na skrzynkę poczty elektronicznej IOD@adomed.pl